Filtropochłaniacz A2B2E2K2P3
do maski pełnotwarzowej
PANAREA 7000

Kategoria: Pochłaniacze i filtropochłaniacze
Norma: EN 14387:2004
Pochłaniacz A2B2E2K2P3 - PANAREA 7000 po skompletowaniu z częścią twarzową maski pełnotwarzowej PANAREA 7000 wyposażoną w łącznik z gwintem Rd 40x1/7.
Służy:
Do ochrony układu oddechowego przed związkami organicznymi, nieorganicznymi, gazami i parami kwaśnymi oraz amoniakiem do ich maksymalnego stężenia objętościowego w powietrzu wynoszącego 0,5 %,
jak również do ochrony dróg oddechowych użytkownika przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza występujących w postaci cząstek stałych i/lub ciekłych tworzących aerozole (pyły, dymy, mgły).
Pochłaniacz nie może być stosowany w atmosferze, w której zawartość tlenu spada poniżej 17%.