Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

Ogólne warunki sprzedaży i dostaw
 

 1. Definicje
  1. Następujące definicje mają zastosowanie w niniejszych Warunkach Ogólnych
 1. „Filter Service” – Filter Service sp z o.o. z siedzibą w Zgierzu.
 2. „Kupujący” osoba fizyczna lub prawna, która chce zawrzeć lub zawarła  Umowę z Filter Service, lub która otrzymuje w celu zawarcia umowy Ofertę cenową.
 3. „Umowa” dowolna umowa sprzedaży Produktów przez Filter Service oraz dostawy Produktów do Kupującego, jakiekolwiek jej uzupełnienie lub zmiana oraz wszelkie dokumenty i akty dokonywane w ramach przygotowania Umowy i jej wykonywania, za wyjątkiem umów zawieranych za pośrednictwem sieci Internet.
 4. „Produkty” wszystkie towary sprzedawane i mające zostać sprzedane przez Filter Service na podstawie umowy.
 5. „Ogólne warunki sprzedaży i dostawy produktów” niniejsze ogólne warunki, zwane dalej „OWSiD”.

 

 1. Zakres obowiązywania
 1. OWSiD określają zasady zawierania Umów przez Filter Service z Kupującym.
 2. OWSiD nie mają zastosowania do sprzedaży konsumenckiej, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta. Za  sprzedaż konsumencką uważa się również umowę zawartą z osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. OWSiD nie mają zastosowania w przypadku sprzedaży Produktów dokonywanej przez Filter Service za pośrednictwem strony internetowej: http://www.sklep.citymask.eu. W przypadku sprzedaży internetowej zastosowanie mają postanowienia regulaminu sklepu internetowego znajdujące się na stronie: http://www.sklep.citymask.eu/pl/Regulamin,15
 4. OWSiD stanowią integralną część wszystkich Cenników i Umów. OWSiD mają również zastosowanie do każdego zapytania o cenę i negocjacji dotyczących ceny lub Umowy. OWSiD podane są do wiadomości Kupującego jako załącznik do Umów lub najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia, ponadto dostępne są na stronie internetowej Filter Service, pod adresem www.filter-service.eu w zakładce wsparcie. .
 5. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Filter Service przyjęcie przezeń OWSiD przy jednym zamówieniu, uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i Umów.
 6. W przypadku rozbieżności pomiędzy OWSiD a Umową, postanowienia umowy będą miały pierwszeństwo.
 7. Wszelkie dodatkowe lub sprzeczne wzorce umowne zawarte w jakichkolwiek dokumentach wystawionych przez Kupującego zarówno przed, jak i po wystawieniu jakiegokolwiek dokumentu przez Filter Service, nie oznaczają ich przyjęcia, chyba że ich akceptacja została jasno wyrażona w umowie i wyraźnie wskazano, że w tym zakresie wyłączono OWSiD.

 

 1. Cenniki
 1. Ogłoszenia, reklamy, katalogi oraz inne materiały reklamowe dotyczące towarów oferowanych przez Dostawcę mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66§1 k.c, zaś przedstawione przez Filter Service wzorce oraz próbki towarów mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych i wystawowych.
 2. Ceny towarów i usług są ostatecznie ustalane na dzień przyjęcia zamówienia przez Filter Service.
 3. Ceny określone w cennikach (wysyłanych emailem, przekazywanych ustnie przez dział POKiM i Dział Handlowy, dostarczonych w inny sposób) mogą być zmienione przez Filter Service zależnie od sytuacji na rynku komponentów do Produktów, przy czym powyższa zmiana cen i stawek nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie poinformowania Kupującego o wysokości zastosowanego wskaźnika.
 4. Odstępstwa od obowiązujących Cenników są skuteczne od chwili ich pisemnego zatwierdzenia przez Filter Service i dotyczą wyłącznie konkretnej transakcji handlowej.
 5. Ceny i stawki podawane przez Filter Service są cenami i stawkami netto powiększonymi każdorazowo o podatek od towarów i usług według obowiązujących stawek. Ceny Produktów podawane są w PLN, lub w EURO. Ceny obejmują standardowe koszty opakowania.

 

 1. Zawarcie umowy
 1. Podstawą zawarcia umowy jest złożenie zamówienia przez Kupującego. Zamówienie musi być złożone w formie pisemnej (email, faks).
 2. Dla ważności zawarcia Umowy lub jej zmiany wszystkie oświadczenia wymieniane pomiędzy stronami w tym zakresie, powinny być doręczone drugiej stronie na piśmie pocztą, za pośrednictwem faksu lub e-maila.
 3. Strony wyłączają możliwości milczącego (dorozumianego) przyjęcia zamówienia w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia będzie każdorazowo wysyłane do Kupującego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.
 4. Brak potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w pkt 3 jest jednoznaczny z tym, że umowa nie została zawarta.
 5. Zmiany w Umowie będą odnosić się wyłącznie do danej Umowy i konkretnych transakcji.
 6. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Filter Service o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania, adresu dla doręczeń korespondencji i danych kontaktowych. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w podpisanych Umowach lub innych porozumieniach handlowych, uważane są za skuteczne.
 7. W przypadku ograniczenia produkcji przez Filter Service z jakiegokolwiek powodu, Filter Service może sprzedać i dostarczyć do Kupującego mniejszą ilość Produktów niż określona w Umowie, o czym Kupujący zostanie poinformowany na piśmie, za pomocą wiadomości email lub faksu. Zobowiązanie zostanie zmniejszone proporcjonalnie do zrealizowanych dostaw.

 
 

 1. Dostawa produktów
 1. W przypadku dostawy towaru do Klienta, dostawę uważa się za zrealizowaną z chwilą dostarczenia Produktów do oznaczonego miejsca przeznaczenia.
 2. W przypadku osobistego odbioru towaru przez Klienta, dostawa jest zrealizowana z momentem odbioru towaru z magazynu Filter Service.
 3. Filter Service pokrywa koszty dostawy towaru do Klienta w przypadku jeśli wartość zamawianych towarów Filter Service przekracza kwotę 500 pln netto. Nie dotyczy to wysyłek poza granice Polski.
 4. Z chwilą wydania przez Filter Service rzeczy sprzedanych na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia tych rzeczy.
 5. Kupujący jest zobowiązany do współdziałania z Filter Service przy dostawie oraz do przyjęcia dostawy Produktów.
 6. Uzgodnione terminy dostaw są podane jedynie w przybliżeniu i są nieobowiązujące. Z zachowaniem standardów racjonalności i uczciwości Filter Service będzie starała się dotrzymać uzgodnionego terminu dostawy.
 7. Terminy i okresy dostaw mogą być zawieszone do czasu wywiązania się przez Kupującego ze swoich nieuregulowanych zobowiązań płatniczych w stosunku do Filter Service lub gdy Kupujący nie wywiązał się lub wywiązał się niewłaściwie ze swojego obowiązku przekazania informacji potrzebnych do realizacji dostawy przez Filter Service.
 8. Filter Service nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprzestrzegania terminów dostaw lub innych terminów, chyba że Strony postanowią inaczej.
 9. Filter Service zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Produktach przedstawionych w swoich katalogach, broszurach i innych drukowanych materiałach oraz na stronie internetowej, jak również do usuwania prezentowanych w nich Produktów ze swojego asortymentu. Filter Service nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności szaty graficznej pomiędzy dostarczonymi Produktami, a ich ilustracjami zamieszczonymi w katalogach, broszurach, na stronie internetowej i w innych drukowanych materiałach.
 10. Jeżeli Kupujący odmówi przyjęcia dostawy zamówionych Produktów, dostarczonych przez Filter Service, Filter Service zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Umowy w całości lub w części i obciążenia Kupującego poniesionymi kosztami, w tym w szczególności fakturowania, wysyłki dokumentów, przygotowania Produktu, kosztami składowania, transportu oraz, w razie potrzeby, utylizacji Produktów.

 

 1. Fakturowanie i płatności
 1. Jeżeli nie określono inaczej w Umowie, Filter Service wystawia fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami, wynikającymi z ustawy o VAT.
 2. Faktury Filter Service muszą zostać zapłacone w uzgodnionej walucie oraz w terminach płatności wskazanych na fakturach. Jeżeli faktura nie wskazuje terminu płatności, płatności należy dokonać w terminie trzydziestu (30) dni od daty dostarczenia Kupującemu faktury.
 3. Kupujący nie ma prawa dokonywania potrąceń z kwoty faktury. Kupujący nie jest uprawniony do zawieszenia swoich zobowiązań płatniczych.
 4. Jeżeli Kupujący nie zakwestionuje faktury na piśmie w terminie dziesięciu (10) dni roboczych od daty dostarczenia faktury, uważać się będzie, że Kupujący zaakceptował ją.
 5. Płatności dokonywane przez Kupującego na rzecz Filter Service  w pierwszej kolejności będą zaliczane na zaległe należności uboczne, a dopiero w drugiej kolejności na zalegające świadczenie główne.
 6. Filter Service ma prawo w każdym czasie odmówić realizacji nowego zamówienia dla Kupującego, jeżeli Kupujący nie zapłacił jakichkolwiek faktur, które są już wymagalne.

 

 1. Gwarancje i reklamacje
 1. Postanowienia OWSiD dotyczą wyłącznie sprzedaży między przedsiębiorcami.
 2. Filter Service udziela gwarancji na Produkt na okres dwunastu (12) miesięcy od dnia wydania/odbioru Produktu, chyba że Umowa stanowi inaczej. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest posiadanie przez Kupującego dowodu zakupu Produktów (faktury VAT) oraz dowodu wydania/ odbioru Produktu (dokument WZ), w każdym przypadku reklamacji podstawą jej rozpatrzenia przez Filter Service jest również sporządzenie protokołu reklamacyjnego i dokumentacji zdjęciowej przez Kupującego, niezwłocznie po zgłoszeniu reklamacji przez Kupującego.
 3. Filter Service nie udziela innych gwarancji, bezpośrednio lub w sposób dorozumiany. Dotyczy to również wszelkich gwarancji co do przydatności Produktu do jakiegokolwiek określonego celu.
 4. Strony niniejszym wyłączają zastosowanie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi.
 5. Roszczenia Kupującego z tytułu jakichkolwiek różnic w asortymencie lub ilości Produktów względem asortymentu lub ilości zamówionej wygasają, jeśli nie zostaną zgłoszone przez Kupującego w momencie wydania Produktów poprzez wyraźną adnotację na wszystkich kopiach dokumentów dostawy.
 6. Roszczenia Kupującego z tytułu uszkodzenia, wad, lub usterek Produktów, które można stwierdzić wizualnie, wygasają, jeśli nie zostaną zgłoszone Filter Service na piśmie w dniu wydania Produktów.
 7. Roszczenia Kupującego z tytułu uszkodzeń, wad lub usterek Produktów innych niż określone w zdaniu poprzedzającym wygasają, jeśli nie zostaną zgłoszone Filter Service na piśmie w terminie pięciu (5) dni roboczych od: a) daty dostawy (tj. wydania/odbioru Produktu) albo b) daty wykrycia wady – pod warunkiem, że Kupujący wykaże, że wada nie mogła być wykryta w terminie pięciu (5) dni roboczych od dnia wydania/odbioru Produktu.
 8. Reklamacje nie mogą być zgłaszane przez Kupującego i nie będą rozpatrywane, jeżeli:
  – wada powstała, w całości lub w części, w wyniku nienależytego użytkowania lub przechowywania Produktów przez Kupującego. Przez nienależyte użytkowanie lub przechowywanie produktów należy rozumieć takie użytkowanie lub przechowywanie, które jest sprzeczne z tym opisanym w instrukcji obsługi dołączonej do Produktów.;

-Produkt był modyfikowany lub przetwarzany;
-Filter Service zgodnie z instrukcjami Kupującego zastosował materiały do wytworzenia lub opakowania Produktów, których użycie spowodowało wady;
-wada polega na ograniczonej rozbieżności w zakresie ilości, jakości, koloru, wykończenia, wymiarów, składu, itp., która jest dopuszczalna w branży, lub której nie można uniknąć ze względów technicznych;

9. Kupujący umożliwi Filter Service zbadanie zgłoszonej reklamacji i będzie w pełni współpracować w tym zakresie. Filter Service może powołać niezależnego rzeczoznawcę do zbadania reklamacji. Kosztami ekspertyzy może zostać obciążony Kupujący, jeżeli reklamacja lub zgłoszone zastrzeżenie zostanie uznane za bezpodstawne, w całości lub w części.

 1. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach powoduje utratę przez Kupującego wszystkich roszczeń z tytułu gwarancji.
 2. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest przechowywać reklamowane Produkty w sposób należyty, uniemożliwiający ich ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków ilościowych.
 3. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach powoduje utratę przez Kupującego wszystkich roszczeń z tytułu gwarancji.
 4. W przypadku skorzystania przez Kupującego z Produktu z wadami lub usterkami, które można było stwierdzić wizualnie, Kupującemu nie przysługą względem Filter Service żadne roszczenia z tytułu korzystania z wadliwych Produktów.
 5.  Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od ich wniesienia do Filter Service.
 6. Warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest łączne spełnienie następujących warunków:

– dostarczenie Filter Service pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego Kupującego
– dostarczenie Filter Service kserokopii faktur(y) na zakupiony Produkt
– dostarczenie Filter Service etykiet identyfikacyjnych partii produktu
– dostarczenie Filter Service odpowiednich dokumentów W-Z.

 1. W odniesieniu do reklamacji nie spełniającej wszystkich wymogów przedstawionych w powyższym punkcie Filter Service może, według swego wyłącznego uznania:

–  przystąpić do rozpoznawania reklamacji, w tym do skontrolowania reklamowanych Produktów lub pobrania ich próbek do analizy, lub
– wezwać Kupującego do uzupełnienia reklamacji w odpowiednim zakresie, w tym do dostarczenia wszelkich danych lub dokumentów niezbędnych do rozstrzygnięcia reklamacji w zakreślonym terminie nie dłuższym niż trzech (3) dni roboczych pod rygorem odrzucenia reklamacji jako uniemożliwiającej jej rozstrzygnięcie.

 1. Zgłoszona reklamacja nie zwalnia Kupującego od obowiązku zapłaty za Produkt w terminie wskazanym na fakturze VAT lub w OWS.
 2. W przypadku stwierdzenia wady, Kupujący nie może odstąpić od Umowy, lecz przysługuje mu wyłącznie wymiana wadliwego Produktu na wolny od wad albo jego naprawa.
 3. Filter Service zobowiązuje się – do wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wad w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych od uznania reklamacji za zasadną. W przypadku, gdy wymiana lub usunięcie wad jest utrudnione albo niemożliwe, Filter Service w porozumieniu z Kupującym  może obniżyć cenę wadliwego Produktu.
 4. W przypadku, gdy Produkt został przez Kupującego odsprzedany odbiorcy ostatecznemu będącemu konsumentem, Strony zobowiązują się z należytą starannością współpracować w celu umożliwienia Kupującemu ustosunkowania się do reklamacji konsumenta w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych od jej złożenia Kupującemu.

 

 1. Odpowiedzialność
 1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Filter Service jako dostawca, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady, usterki lub uszkodzenia Produktów powstałe już po wydaniu Produktów Kupującemu.
 2. Filter Service nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie, w szczególności wynikowe, utratę zysków, straty z powodu przerwy w działalności gospodarczej, szkody pozaekonomiczne, bezpośrednie straty handlowe i inne rodzaje strat finansowych, w tym jakiekolwiek ewentualne roszczenia osób trzecich w jak najszerszym tego słowa znaczeniu, roszczenia odbiorców końcowych oraz personelu Kupującego.
 3. Jeżeli Filter Service będzie ponosić odpowiedzialność wobec Kupującego za jakiegokolwiek rodzaju szkody na podstawie Umowy, Warunków Ogólnych i/lub na mocy prawa, odpowiedzialność taka w każdym wypadku ograniczać się będzie do kwoty, która zostanie wypłacona z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Filter Service.
 4. Jeżeli ubezpieczyciel Filter Service nie dokona wypłaty z jakiegokolwiek powodu, odpowiedzialność Filter Service ograniczona będzie do kwoty faktury (z wyłączeniem VAT) wystawionej w ramach danej Umowy. Jeżeli zostaną uzgodnione dostawy częściowe, odpowiedzialność Filter Service ograniczona będzie do kwoty faktury (z wyłączeniem VAT) wystawionej za tę częściową dostawę, która jest najściślej związana ze zdarzeniem, które spowodowało szkodę. We wszystkich przypadkach maksymalna odpowiedzialność wynosić będzie 50.000 pln (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde zdarzenie lub szereg zdarzeń spowodowanych tą samą przyczyną.
 5. Filter Service nie musi rekompensować jakiejkolwiek szkody, jeżeli Kupujący w momencie wystąpienia zdarzenia ją powodującego, jest w zwłoce z wywiązaniem się z jakiegokolwiek zobowiązania wobec Filter Service bądź celowo lub rażąco zaniedbuje wykonanie Umowy.
 6. Jeżeli Kupujący jest dystrybutorem/dealerem Filter Service, Kupujący musi udostępnić przepisy (dotyczące bezpieczeństwa), przewodniki i instrukcje Filter Service swoim odbiorcom i poinformować konsumentów, że muszą skrupulatnie stosować się do tych przepisów, przewodników i instrukcji. Filter Service nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieudostępnienia przepisów (dotyczących bezpieczeństwa), przewodników i instrukcji przez Kupującego swoim odbiorcom końcowym.
 7. Ilekroć postanowienia Umowy uprawniają Filter Service do żądania zapłaty kary umownej, Filter Service ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość takiej kary.

 

 1. Siła wyższa
 1. Strona Umowy nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykonanie, w tym opóźnienia, lub niewykonanie Umowy, jeżeli i o ile jest to wynikiem działania siły wyższej .
 2. Siła wyższa oznacza wszelkie okoliczności lub zdarzenia będące poza racjonalną kontrolą Filter Service, bez względu na to czy były one możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, z powodu których niemożliwe jest podnoszenie wobec Filter Service uzasadnionego żądania o realizację jego zobowiązań, w szczególności klęski żywiołowe, strajki, spory pracownice, działania wojenne, brak surowców, epidemie, problemy z transportem, zakaz importu i/lub eksportu, środki podjęte przez organy rządowe, eksplozje, pożary, mrozy, wysokie temperatury, awarie w połączeniach komunikacyjnych i awarie zasilania, przerwy w działalności Filter Service lub magazynów i hal produkcyjnych Filter Service. Siła wyższa po stronie dostawców Filter Service będzie również oznaczać działanie siły wyższej po stronie Filter Service.
 3. Strony muszą poinformować siebie nawzajem bezzwłocznie w przypadku wystąpienia sytuacji siły wyższej.
 4. W przypadku działania siły wyższej Filter Service zawiesi realizację swoich zobowiązań na czas trwania siły wyższej bez prawa Kupującego do jakiegokolwiek odszkodowania. Działanie siły wyższej nie zwalnia Kupującego z jego zobowiązań płatniczych.
 5. Jeżeli działanie siły wyższej będzie trwało dłużej niż 3 miesiące, każda strona może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa do odszkodowania dla którejkolwiek ze stron.

 

 1. Prawa własności intelektualnej
 1. Kupujący uznaje, że Filter Service jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw własności intelektualnej (w tym wszelkich roszczeń z tytułu istniejących oraz przyszłych praw własności intelektualnej) prawnie nabytych i związanych z Produktami, projektami (wykonanymi na podstawie instrukcji Kupującego), procesami, prezentacjami, opiniami, rysunkami, drukowanymi materiałami, zdjęciami, plikami, stronami internetowymi, broszurami i katalogami Filter Service. Obejmuje to w szczególności, wszelkie prawa autorskie, prawa patentowe, prawa do znaków towarowych i nazw handlowych, które są używane i/lub pojawiły się w trakcie trwania Umowy (lub Umów).
 2.  Jeżeli osoba trzecia naruszy prawa własności intelektualnej Filter Service, Kupujący bezzwłocznie powiadomi o tym Filter Service telefonicznie i na piśmie. Na pierwsze żądanie Filter Service, Kupujący przekaże Filter Service wszelką posiadaną dokumentację i informacje dotyczące praw własności intelektualnej i udzieli Filter Service wszelkiej wymaganej pomocy.

 

 1. Postanowienia końcowe
 1. Jeżeli którekolwiek postanowienie OWSiD lub Umowy okaże się nieważne lub zostanie unieważnione, pozostałe postanowienia OWSiD lub Umowy pozostaną w mocy. Strony zastąpią nieważne i/lub niewykonalne postanowienie nowym postanowieniem, które będzie jak najściślej zbliżone merytorycznie do oryginalnego postanowienia.
 2. Filter Service może zmieniać OWSiD. Uważać się będzie, że Kupujący zaakceptował dowolną zmianę w OWSiD, jeżeli dowiedział się o treści zmian i nie wypowiedział Umowy łączącej go z Filter Service w najbliższym terminie wypowiedzenia.
 3. Do Umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Filter Service .