Fundusze Europejskie

„FILTER-SERVICE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.

„Inwestycja w wyposażenie B+R do rozwoju innowacyjnych produktów”

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy,
Działanie I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje,
Poddziałanie I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

Projekt jest zgodny z typem projektu zapisanym w Regulaminie konkursu i dotyczy  inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe, które stanowić będą infrastrukturę B+R przedsiębiorstwa „Filter Service” Sp. z o.o. Nabywane środki trwałe, 2 specjalistyczne stanowiska badawcze oraz wyposażenie badawcze, będą wykorzystywane do prowadzenia aktywności badawczo-rozwojowej przyczyniając się do opracowywania i wdrażania innowacji produktowych przez przedsiębiorstwo tj. nowych konstrukcji półmasek filtrujących, które będą rezultatem działań w przyjętym Planie prac badawczo-rozwojowych.

Okres realizacji projektu: 02.01 2018 r. – 30.06.2019 r.
Wysokość całkowita projektu: 216 480,00 zł.

Wysokość dofinansowania ze środków europejskich: 79 200,00 zł.