Postępowanie z odpadem po zakończeniu życia wyrobu

POSTĘPOWANIE Z ODPADEM PO ZAKOŃCZENIU ŻYCIA WYROBU

Charakterystyka odpadu powstałego z wytwarzanych ochron indywidualnych

Odpad z przetwórstwa włókien tekstylnych kod 04 02 22 powstaje w procesie technologicznym wytwarzania:

  • materiałów filtracyjnych,
  • półmasek filtracyjnych,
  • filtrów.

L.p. SKŁADNIKI
1. Polipropylen (włóknina polipropylenowa)
2. Poliester (włóknina poliestrowa)

Zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska

  1. Zużyte materiały filtracyjne, ochrony indywidualne winny być selekcjonowane do pojemników przeznaczonych na tworzywo.
  2. Odpad nie może być mieszany, usuwany razem z odpadem komunalnym lub innym
Podstawa prawna
Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 roku
Dziennik Ustaw z roku 2013 poz. 21
Opracował
Specjalista ds. ZSZ
Jerzy Szymański

Zatwierdził
Pełnomocnik Zarządu ds.ZSZ
Edward Masiera